UGOVOR O POSREDOVANJU KOD PRODAJE NEKRETNINA


 1. Ugovorne strane ugovaraju da nalogodavac daje posredniku pravo posredovanja u prodaji njegove nekretnine po niže opisanim uvjetima.

 2. Ugovorne strane ugovaraju da će posrednik za nalogodavca organizirati prodaju nekretnine, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja Ugovora. Nalogodavac jamči posredniku da je predmetna nekretnina njegovo isključivo vlasništvo i da nema nikakvih uknjiženih tereta ili potraživanja trećih osoba te da posjeduje svu dokumentaciju potrebnu za dokaz vlasništva predmetne nekretnine.

 3. Nalogodavac se obvezuje da će posredniku isplatiti naknadu – proviziju od 3% (tri posto) + P.D.V. od ugovorene cijene za koju je posrednik posredovao. Ukoliko je kupoprodajna vrijednost objekta ispod 50.000,00 EUR-a, nalogodavac će isplatiti fiksnu proviziju u iznosu od 1.500,00 EUR-a + P.D.V. u protuvrijednosti u kunama, po srednjem tečaju HNB-a, na dan isplate na žiro-račun posrednika.

 4. Prodavatelj se obvezuje donjeti agenciji dokumentaciju o nekretnini koju prodaje, i to:
  - vlasnički list,
  - kopiju katastarskog plana,
  - status nekretnine,
  - presliku osobne karte,
  - energetski certifikat,
  - očitovanje Ministarstva kulture RH.

 5. Posrednik stiče pravo na proviziju u trenutku sklapanja Predugovora ili Ugovora o prodaji nekretnine, kad se isplati akontacija odnosno kapara za koju je posrednik organizirao kupoprodaju.

 6. Nalogodavac se obvezuje izvjestiti posrednika o eventualnom raskidu Ugovora. U slučaju da je nalogodavac prodao nekretninu, dužan je u roku 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavjestiti posrednika o prodaji posredovane nekretnine.

 7. Ukoliko je nalogodavac nakon raskida Ugovora o posredovanju zaključio Ugovor o kupnji sa osobom koju je posrednik pronašao, te doveo u vezu sa nalogodavcem, nalogodavac je dužan posredniku isplatiti ugovorenu proviziju iz Čl. 3. ovog Ugovora.

 8. U slučaju spora, ugovara se nadležnost suda u Bujama. Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana, Ugovor je sklopljen u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava svaka ugovorna strana.
  Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretnina:
  Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom (fizičkom ili pravnom), s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
  - neposredno doveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu za razgledavanje predmetne nekretnine;
  - organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
  - nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, ili kontakt druge osobe za sklapanje pravnog posla ili mu priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Nekretnine AMA

Jeste li zainteresirani za oglašavanje Vaše imovine?

Kontaktirajte nas